آزمون آیین نامه ۷۵ شورایعالی بیمه

قابل توجه دانشجویان محترم:

امکان آزمون مجدد وجود ندارد.

متوسط زمان پاسخگویی به هر سوال ۳۰ ثانیه می باشد.

به محض ورود، آزمون شما آغاز می گردد.

مدت زمان آزمون حدود ۱۷ دقیقه است.

امکان برگشت به سوال قبلی وجود ندارد.